Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana osobních údajů – GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Akademie sobestačnosti, z.s.

Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") jsou nedílnou součástí všeobecných podmínek zapsaného spolku “Akademie soběstačnosti, z.s.”, IČ: 02912163, se sídlem Jindřišská 901/5, Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59466 dále jen AS. Zásady popisují, jakým způsobem AS shromažďuje, užívá a zpřístupňuje, tedy nakládá, s Vašimi osobními údaji ve vztahu k webovým stránkám provozovaným AS na adrese http://www.akademiesobestacnosti.cz (dále jen "Portál") a službám poskytovaným AS prostřednictvím Portálu (dále jen "Služby").

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Užíváním Portálu AS souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů zapsaných do veškerých formulářů Portálu. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené formulářích, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Poučení podle § 12 a 21 zákona č 101/2000 Sb.

Subjekt údajů může požádat AS o informaci o zpracování svých osobních údajů. AS je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila formulář, zjistí nebo se domnívá, že AS provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou­li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví­li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formulářích shromažďovány a zpracovávány výhradně pro zajištění provozu a poskytovaných služeb Portálu. Všechny údaje uvedené ve formulářích budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle JKZ informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace AS nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje z formulářů mohou být použity AS pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu AS.

Prohlášení správce

AS prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci AS nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s AS a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.

Více infoamcí najdete zde http://www.akademiesobestacnosti.cz/conditions.php


0 komentářů

Přihlašte se:

REGISTRACE ZDARMA

Partneři:

Creative Gate Mixéry a odšťavňovače.cz Nanoenergies.cz Mabeko.cz Slideslive.com

Náš Facebook:

Náš Google+:

Nahoru