Stanovy

Celé stanovy ke stažení v PDF

 

Stanovy spolku

„Akademie soběstačnosti, z.s.“

Článek I.

Úvodní ustanovení

Název spolku je: „Akademie soběstačnosti, z.s.“

Sídlo spolku je na adrese: Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1

Článek II.

Právní postavení spolku

 1. Spolek je dobrovolná, nezávislá korporace, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou. Spolek působí na území EU.

Článek III.

Účel spolku a formy činnosti

 1. Spolek je založen za účelem:
 1. sdružování jednotlivců a organizací se zájmem o soběstačný a trvale udržitelný způsob života;
 2. poskytování informací a sdílení zkušeností v oblasti trvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin, získávání energie, zdraví a vzdělávání mezi nejrůznějšími cílovými skupinami (dětí, mládeže a dospělých), a to zejména formou publikační, přednáškovou a mediální;
 3. podpory budování a rozvoje občanské společnosti, právního vědomí občanů, podpory kulturního a sportovního života, správné výživy a zdravovědy, ekologie a ochrany krajiny, flory a fauny.

 

 1. K dosažení tohoto účelu spolek realizuje následující činnosti:

 

 1. pořádání a zajišťování mediálních výstupů a skupinových akcí jako jsou přednášky, besedy, diskuse, konference, skupinová setkání, skupinové pobyty, mezinárodní setkání, mediální pořady, výstavy, publikace a různé kulturní, společenské akce a výukové kurzy včetně jejich materiálně-technického zajištění;
 2. vytváření podmínek pro sdílení zkušeností a spolupráci mezi členy spolku formou besed, školení, kurzů a praktických workshopů v oblasti soběstačného a trvale udržitelného způsobu života;
 3. vytváření interaktivního prostředí pro vzdělání a výměnu informací a realizaci osvětového internetového portálu v oblasti udržitelného chování a soběstačnosti;
 4. spolupráce s příslušnými orgány a organizacemi při ochraně životního prostředí, se zaměřením na ochranu krajiny, ohrožených druhů zvířat, hmyzu a rostlin;
 5. organizování aktivit ve volném čase, zejména se zaměřením na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže v oblasti ochrany životního prostředí, osvěta v oblasti zdravé výživy a životního stylu, kultury a sportu;
 6. organizování kulturních podniků, akcí a besed;
 7. budování školících a osvětových pobočkových center (klubů soběstačnosti) v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy, ekologického a udržitelného chování;
 8. organizování dalších, veřejně prospěšných akcí a osvětové činnosti zaměřené na trvale udržitelný způsob života.

Článek IV.

Členství

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí se stanovami, dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl spolek založen.
 2. Členství ve spolku může být následující:   - kmenové

                                                                  - základní

                                                                  - klubové

                                                                  - čestné      

 1. Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané výborem spolku.
 2. Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen spolku následující práva:
 1. podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován;
 2. předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.

 

 1. Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen spolku následující povinnosti:
 1. dodržovat stanovy spolku;
 2. dodržovat všechny vnitřní předpisy spolku;
 3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;
 4. podílet se podle svých možností na plnění účelu spolku;
 5. dodržovat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících se spolkem, které se člen dozví během svého členství, nejsou-li tyto skutečnosti označeny orgány spolku jako volně šiřitelné;
 6. v případě členství, který je spojen s výběrem členského příspěvku, uhradit tento příspěvek ve výši a splatnosti určené výborem.

 

 1. Zánik členství:
  1. vystoupením člena ze spolku, a to dnem, kdy je oznámení o vystoupení doručeno spolku;
  2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
  3. vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru;
  4. zánikem spolku.

Člen, který byl vyloučen, nebo dobrovolně vystoupil ze spolku, nemá právo požadovat vrácení členských příspěvků, finančních a materiálních darů ani jiné finanční vyrovnání, pokud nebude členskou schůzí rozhodnuto jinak.

Článek V.

Členství „Kmenové“

 1. Členství kmenové vzniká
 1. v případě zakladatelů dnem vzniku spolku;
 2. rozhodnutím výboru o přijetí za kmenového člena na návrh jiného kmenového člena nebo člena čestného.

 

 1. Práva nad rámec práv všech členů:
 1. právo účastnit se členské schůze a hlasovat o záležitostech zařazených na pořad zasedání;
 2. právo volit a být volen do orgánů spolku;
 3. právo přístupu ke klubovému obsahu internetového portálu www.akademie-sobestacnosti.cz definovaném v členské sekci internetového portálu;
 4. právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem.

 

 1.          Členství kmenové je osvobozeno od placení členských příspěvků.

Článek VI.

Členství „Základní“

 1. Členství základní vzniká podáním přihlášky a následným ověřením platnosti emailové adresy žadatele o členství zadané v přihlášce.
 2. Se základním členstvím nejsou spojena zvláštní práva. Na základní členství se nevztahují povinnosti dle čl. IV., odst. 5., písm. d) až f).
 3. Základní členství je osvobozeno od placení členských příspěvků.

Článek VII.

Členství „Klubové“

 1. Členství klubové vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku určeného výborem. Výbor je oprávněn stanovit náhradní plnění, které klubový člen poskytne na místo členského příspěvku. V případě poskytnutí náhradního plnění vzniká klubové členství rozhodnutím výboru o přijetí náhradního plnění nabídnutého žadatelem za členský příspěvek.

 

 1. Práva nad rámec práv všech členů:
 1. právo přístupu ke klubovému obsahu internetového portálu www.akademie-sobestacnosti.cz definovaném v členské sekci internetového portálu
 2. právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem

 

 1. V případě nezaplacení členského příspěvku na další období dochází dnem následujícím po dni splatnosti členského příspěvku ke změně členství klubového na členství základní, což bere žadatel o Klubové členství podáním přihlášky na vědomí.

Článek VIII.

Členství „Čestné“

 1. Členství čestné vzniká rozhodnutím výboru o přijetí za čestného člena na návrh kmenového člena.

 

 1. Práva nad rámec práv všech členů:
 1. právo přístupu ke klubovému obsahu internetového portálu www.akademie-sobestacnosti.cz definovaném v členské sekci internetového portálu
 2. právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem

 

 1. Na čestné členství se nevztahují povinnosti dle čl. V., odst. 5., písm. d) až f).

 

 1. Čestné členství je osvobozeno od povinnosti platit členské příspěvky.

Článek IX.

Klub přátel spolku

 1. Fyzické a právnické osoby, které chtějí podpořit činnost spolku, se mohou stát členy Klubu přátel spolku (dále jen „Klubu přátel“).

 

 1. Členy Klubu přátel se stávají po vyplnění písemné přihlášky a zaplacení příspěvku, nebo poskytnutí daru schváleného výborem.

 

 1. Člen Klubu přátel obdrží výroční zprávu a další materiály informující o aktivitách spolku. S členstvím v Klubu nejsou spojena žádná další práva ani povinnosti.

 

 1. Členství v Klubu přátel zaniká nezaplacením příspěvku či neposkytnutím daru, doručením písemného oznámení člena Klubu o ukončení svého členství výboru, ve zvláštních případech též rozhodnutím výboru.

 

Článek X.

Orgány spolku

 

 1. Orgány spolku jsou členská schůze a výbor.

 

 1. Další orgány spolku se nezřizují.

 

X. a) Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 

 1. Členskou schůzi tvoří všichni kmenoví členové spolku starší osmnácti let.

 

 1. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

 

 1. Výbor svolá zasedání členské schůze také na základě podnětu alespoň třetiny kmenových členů starších osmnácti let. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 

 1. Členská schůze se svolává vyvěšením pozvánky na webových stránkách spolku, a to nejméně 30 dní přede dnem konání zasedání. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.

 

 1. Působnost členské schůze:
  1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku
  2. rozhoduje o změnách stanov spolku na základě návrhu předloženého výborem spolku
  3. volí členy výboru spolku včetně předsedy a místopředsedů spolku
  4. rozhoduje o zrušení členství a o zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně na základě návrhu výboru spolku
  5. schvaluje vnitřní řád využívání prostředků spolku
  6. vytváří a schvaluje program činnosti spolku včetně personálního zajištění a platových parametrů
  7. schvaluje výsledek hospodaření spolku
  8. hodnotí činnost dalších orgánů spolku u jejich členů
  9. rozhoduje o nabývání a zcizování nemovitého majetku
  10. schvaluje výši odměny členů výboru
  11. rozhoduje ve věcech, které si členská schůze vyhradí k rozhodování  

 

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina kmenových členů starších osmnácti let a alespoň předseda nebo místopředseda výboru.

 

 1. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze alespoň dvoutřetinovou většinou všech kmenových členů starších osmnácti let, v ostatních věcech prostou většinou přítomných členů.

 

 1. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, může výbor spolku do 15 dnů od předchozího zasedání svolat způsobem stanoveným v odst. 5 tohoto článku náhradní zasedání se stejným pořadem. Lhůta uvedená v odst. 5 tohoto článku může být zkrácena až na 15 dní. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Členská schůze je na náhradním zasedání usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných kmenových členů starších osmnácti let.

 

 1. Ze zasedání členské schůze vyhotovuje výbor zápis, který je členům spolku k dispozici k nahlédnutí v sídle spolku.

 

X. b) Výbor

 

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Výbor je orgán kolektivní tvořený z předsedy spolku a dvou místopředsedů. Funkční období člena výboru je pětileté.
 3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 4. Prvními členy výboru se ustavují:

Předseda:                        Stanislav Miler, nar. 8.6.1965, bytem Jana Palacha 519, Kralupy nad Vltavou, 27801

Místopředseda výboru:       Petr Rokůsek, nar. 11.2.1974, bytem  Červená skála 264, Řež 250 68

Místopředsedkyně výboru:   Jitka Tomanová, nar. 12.2.1987, bytem U Koupaliště 916/9, Karlovy Vary, 360 05

 1. Působnosti výboru:
  1. koordinuje činnost spolku;
  2. svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro její rozhodnutí;
  3. rozhoduje o přijetí za kmenového a čestného člena spolku;
  4. schvaluje odměny za práci člena pro spolek s výjimkou odměny pro členy výboru;
  5. určuje členské příspěvky a jejich výši a splatnost;
  6. rozhoduje o přijetí náhradního plnění žadatele o klubové členství, o přijetí příspěvku či daru spolku;
  7. navrhuje a schvaluje plán činnosti včetně personálního určení a jejich odměňování, dodržení a naplnění;
  8. rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;
  9. rozhoduje ve věcech, které nejsou svěřeny členské schůzi nebo které si členská schůze nevyhradí k rozhodování. 

 

 1. Předseda a místopředsedové výboru zastupují spolek navenek. Každý člen výboru je oprávněn zastupovat spolek samostatně ve všech záležitostech.

 

 1. Předseda a místopředsedové výboru svoji funkci mohou vykonávat v pracovním nebo obdobném poměru, přičemž jejich odměnu schvaluje členská schůze.

 

 1. Předseda odpovídá za řádné vedení účetnictví spolku, přičemž tato povinnost je splněna i smluvním zajištěním této povinnosti prostřednictvím externího subjektu (účetní firmy).

 

Článek XI.

Zásady hospodaření

 1. Spolek získává prostředky zejména:
  1. ze sponzorských a členských příspěvků a darů, poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami;
  2. ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů státní správy a samosprávy, z fondů EU;
  3. z benefičních akcí, z veřejných sbírek, popřípadě z jiných doplňkových aktivit;
  4. z úroků a z jiných výnosů majetku spolku;
  5. z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých hlavních cílů;
  6. z činností prováděných k naplňování účelu spolku.

 

 1. Veškeré prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění účelu spolku uvedeného v čl. III. stanov. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.

 

 1. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědný předseda spolku.

 

Článek XII.

Vedlejší hospodářská činnost

 1. Spolek bude vyvíjet v souladu s § 217 zák č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, spočívající v podnikání v oboru:
 1. pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí - besedy, kurzy, mezinárodní stáže, online prezentace;
 2. publikační a mediální, produkční činnost (knihy, videa, dokumenty, filmy);
 3. prodej vzdělávacích materiálů souvisejících s činností spolku (knihy, videa, dokumenty, filmy);
 4. pronájem prostor pro pořádání vzdělávacích akcí.

 

 1. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

Článek XIII.

Pobočné spolky

 1. Pro naplnění účelu spolku na místní úrovni mohou být založeny pobočné spolky. O založení pobočného spolku rozhoduje výbor spolku. Ve svém rozhodnutí výbor určí název pobočného spolku, jeho sídlo a členy výboru pobočného spolku.
 2. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do rejstříku spolků.
 3. Pobočný spolek je způsobilý mít práva a povinnosti v plném rozsahu. Pobočný spolek není omezen v právním jednání. Právní jednání pobočného spolku zavazují pouze pobočný spolek. Pobočný spolek je oprávněn nabývat majetek a hospodařit s ním dle zásad hospodaření uvedených ve stanovách. Pobočný spolek je oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost.
 4. Pobočný spolek spolupracuje při své činnosti s hlavním spolkem. Pobočný spolek je povinen předložit jednou ročně zprávu o své činnosti a hospodaření výboru spolku.
 5. Za dluhy pobočného spolku ručí spolek, jen pokud se k tomu zavázal v ručitelském prohlášení.
 6. Orgány pobočného spolku jsou členská schůze a výbor. Výbor pobočného spolku je kolektivní orgán a tvoří jej tři členové – předseda a dva místopředsedové. Ve věcech pobočného spolku mají orgány pobočného spolku působnost stanovenou v čl. X. a) a b). Členská schůze pobočného spolku není oprávněna rozhodovat o změně stanov spolku.
 7. Výbor spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze pobočného spolku a jednání výboru pobočného spolku.
 8. Členstvím jakéhokoliv druhu v pobočném spolku vzniká základní členství ve spolku. Zánikem členství v pobočném spolku zaniká i členství ve spolku.
 9. Pobočný spolek může být zrušen také rozhodnutím členské schůze spolku alespoň dvoutřetinovou většinou všech kmenových členů starších osmnácti let. Likvidační zůstatek zrušeného spolku přechází na spolek.
 10. Není-li v tomto článku stanoveno jinak nebo neurčí-li jinak členská schůze při založení spolku, použijí se na organizaci a činnost spolku přiměřeně ustanovení stanov spolku.

 

Článek XIV.

Zrušení a zánik spolku

 1. Spolek se zrušuje:
 1. dnem určeným rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku, jinak dnem účinnosti takového rozhodnutí;
 2. pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku;
 3. dalším zákonem stanoveným způsobem.

 

 1. Spolek dnem, kdy byl zrušen, vstupuje do likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Případný likvidační zůstatek bude převeden na jinou organizaci či organizace s obdobným předmětem činnosti, kterou určí likvidátor.

 

 1. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

 

Článek XV.

Změny a doplňky stanov

Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených členskou schůzí.

 

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

Toto znění stanov spolku bylo přijato zakladateli dne 27.1.2014 v Praze.

 

V Praze dne 27. ledna 2014

 

……………………………………………………………

Stanislav Miler

 

……………………………………………………………

Petr Rokůsek

 

……………………………………………………………

Jitka Tomanová

 


Přihlašte se:

REGISTRACE ZDARMA

Partneři:

Creative Gate Mixéry a odšťavňovače.cz Nanoenergies.cz Mabeko.cz Slideslive.com

Náš Facebook:

Náš Google+:

Nahoru